Vaš partner u mašinstvu i obradi metela od 1985
Impresum:

M. S. & Sohn Metallbau d.o.o.
Kneza Miloša 3
15306 Prnjavor

Tel +381(0)15/282-303
Fax +381(0)15/282-303

info@ms-sohn.rs
www.ms-sohn.rsDirektor:
Milan Spasojevic


Opšti uslovi prodaje i isporuke M.S. & Sohn Metallbau,

 

Ovi opšti uslovi prodaje i isporuke preduzeća M.S. & Sohn Metallbau važe za sve prodaje i isporuke roba i usluga, ukoliko s drugom ugovornom stranom, partnerom nije dogovoreno nešto drugo, a u pismenoj formi i potvrdjeno.

 

U daljem tekstu M.S. & Sohn Metallbau se navodi kao prodavac robe,

 

 

I. Važnost ugovora, Ponude, Potvrde narudžbi,

 

1.1.

Opšti uslovi prodaje i isporuka roba i usluga važe za sve, sadašnje i buduće Ugovore sa pravnim i fizičkim licima, u zemlji i inostranstvu.

 

1.2.

Sve naše ponude, kao i podaci navedeni u katalozima, prospektima, oglasima, cenovnicima i slično, su neobavezujuće ako to nije izričito i nedvosmisleno navedeno. Zadržavamo pravo ispravljanja štamparskih, matematičkih, i drugih grešaka koji se naknadno primete na našim ponudama.Takva izmena važi i u slučaju promene valutnog kursa.

 

1.3.

Poslovni partner je u mogućnosti da usmeno izvrši poručivanje robe, a takva porudžbina se prihvata ukoliko se i u pismenoj formi potvrdi.

 

1.4.

Porudžbine poslovnih partnera postaju pravosnažne čim se sa strane prodavca, u pismenoj formi potvrdi takva narudžbina.

 

1.5.

Potvrda naružbe sa naša strane je osnova za uspostavljanje Ugovornog odnosa sa poslovnim partnerom.

 

1.6.

Zadržava se pravo prodavca robe, da se sa odredjenim kupcima, a čiji razlozi ne moraju se posebno obrazlagati, da se sačini i poseban poslovni Ugovor,

 

 

II. Cene,

 

2.1.

Cene su navedene bez poreza na dodatu vrednost ( PDV ), a porez na dodatu vrednost se posebno obračunava i navodi.

 

2.2.

Ako to nije drugačije navedeno, važe cene i uslovi prodaje i isporuke u Potvrdama narudžbe.

 

2.3.

Ukoliko, u roku od četiri radne nedelje, od zaključenja Ugovora dodje do izmene prodajnih uslova, koji znatno utiču na odvijanje dogovorenog kupoprodajnog posla, zadržava se pravo izmena uslova prodaje.

 

2.4.

U prodajnu cenu nisu uključena posebna davanja i finansijske obaveze prema drugim pravnim i fizičkim licima za uspešno odvijanje ugovorenog posla. Takvi zahtevi, moraju se u pismenoj formi, pre zaključenja ugovornog odnosa, naznačiti. Obračun i isplata prema važećim poreskim zakonima Republike Srbije. Zadržava se pravo odbijanja takvog zahteva bez posebnog pismenog ili usmenog obrazloženja.

 

 

III. Plaćanje,

 

3.1.

Plaćanje u zemlji je u nacionalnoj valuti, RSD , a iz inostranstva u dogovorenoj valuti, i vrše se neto, bez odbijanja bankarskih ili nekih drugih troškova koji nastaju kod plaćanja.

 

3.2.

Ukoliko nije drugačije dogovoreno, odnosno u našim prodajnim dokumentima navedeno, plaćanja su unapred.

3.3.

Moguća su i odložena plaćanja. U slučaju odloženog plaćanja, kupac je u obavezi da izvrši pokriće svoje obaveze plaćanja robe prema prodavcu. Vrste pokrića plaćanja se dogovaraju sa prodavcem i navode se u potvrdi narudžbe. Tek posle obezbedjenja plaćanja od strane kupca, prodavac robe izdaje potvrdu narudžbe.

 

3.4.

Menice i bankarski čekovi poslovnih partnera primaju se kao jemstvo plaćanja. Prodavac robe neće prihvatiti menice naknadno umesto nužnog i dospelog plaćanja.

 

3.5.

Odloženo plaćanje je maksimalno 30 dana od datuma fakture.U slučaju prekoračenja, obračunava se zatezna kamata u visini od 10% iznad osnovnih kamata koje u tom trenutku propusuje Narodna banka Srbije. Kamata se obračunava nedeljno, prvog radnog dana u nedelji za prethodnu nedelju. Način slanja opemene kupcu je u pismenoj formi.

 

3.6.

U slučaju daljeg neplaćanja, a najkasnije 61 dana, od datuma fakture, predmet neplaćanja, radi utuživanja kod nadležnog suda, predaje se Advokatu preduzeća, odnosno Agenciji za naplatu potraživanja,koja je ovlašćena od strane prodavca, bez posebne najave prema kupcu.

 

3.7.

U slučaju da prodavac dodje do saznanja da kupac nema nameru ili nije u mogućnosti da izvrši plaćanje u ugovorenom roku prodavac zadržava pravo da preduzme odgovarajuće , neophodne i blagovremne mere u zaštiti svijih potraživanja. Prodavac nije u obavezi prema kupcu da posebno navodi razloge takvog postupka, ni usmeno , ni u pismenoj formi.

 

3.8.

Kupac neplatiša snosi sve dodatne troškove koje je prouzrokovao svojom aktivnošću a koje su za posledicu imale neizvršenja preuzetih obaveza po prema kupcu, a u skladu sa ovim opštim uslovima prodaje i isporuke .Takve troškove prodavac posebno fakturiše prema kupcu, neplatiši.

 

 

IV. Pridržavanje vlasništva nad robom,

 

4.1.

Sva roba koje je isporučio prodavac robe, ostaje u njegovom vlasništvu ,sve do isplate punog iznosa fakture , od strane kupca.

 

 

V. Pariteti, rokovi isporuke i preuzimanje robe,

 

5.1.

Prodavac isporučuje robu sa navedenim paritetom, a kupac preuzima prema sa navedenim paritetom., Pariteti isporuke su definisani Incoterms 2000, i navodi se u dokumentima.

 

5.2.

Dan isporuke se smatra kada je kupac ili ovlašćeno lice kupca potpisao otpremnicu ili tovarni list ili neki drugi dokumenat kojim se potvrdjuje prijem robe sa njegove strane. Odnosno momentom pismenog Avisa o stavljanju robe na raspolaganje kupcu, od strane prodavca robe, ili otpreme.

 

5.3.

Rokovi isporuke nisu obavezujući. Rokovi isporuke su približne, i navode se pod ozankom cca. Preduzeće preuzima odgovornost samo pod uslovom grubog nehata, odnosno predumišljaja.

 

5.4.

Svaku isporuke prati otpremnica za dotičnu robu u jednom primerku.

 

5.5.

Sem jedne Originalne Fakture, koja se ispostavlja kupcu, svi ostali primerci faktura su kopije faktura.

 

5.6.

Na teritoriji Republike Srbije, posle isporuke robe, sledećeg radnog dana ispostavlja se faktura i dostavalja kupcu..Koncept i dizajn:
M.R. PLUS Pr 15306 Prnjavor, Serbia
www.it-radionica.com